Teme konferencije

  1. Energetski resursi i održivi razvoj. Integralna energetska politika za održivi razvoj; karakteristike raspoloživih energetskih resursa za rad termo/hidro/vetro i drugih elektrana u narednom periodu; planiranje, racionalno korišćenje i perspektive eksploatacije fosilnih goriva i obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije u elektranama.
  2. Liberalizacija tržišta i sigurnost snabdevanja električnom energijom, energetska efikasnost i racionalan rad elektrana. Uvođenje i funkcionisanje deregulisanog tržišta; energetska efikasnost procesa i opreme u čitavom tehnološkom sistemu proizvodnje električne energije u termo/hidro/vetro i drugim elektranama; istraživanje i modeliranje procesa u kotlovskim, turbinskim i drugim postrojenjima termo/hidro/vetro i drugih elektrana; spregnuta proizvodnja toplotne i električne energije; pouzdanost i raspoloživost postrojenja termo/hidro/vetro i drugih elektrana; racionalno korišćenje goriva; optimizacija radnih parametara procesa, opreme, postrojenja i cele elektrane; ekonomično vođenje procesa; racionalizacije i inovacije u procesu proizvodnje; uvođenje sistema kvaliteta.
  3. Problemi produženja radnog veka postrojenja elektrana i uvođenje novih, efikasnijih i ekološki čistijih proizvodnih tehnologija i opreme. Strategija i instrumenti za investiranje u nova postrojenja; dijagnostika stanja opreme i preostali radni vek, dijagnostika procesa, planiranje, realizacija i analiza revitalizacionih zahvata, unapređenja na mašinskoj i elektroopremi.
  4. Eksploatacioni problemi termo/hidro/vetro i drugih elektrana. Razvoj i primena tehničkih dijagnostičkih metoda i opreme za praćenje i vođenje procesa; unapređenje opreme sa aspekta procesa koji se u njima odvijaju; savremena organizacija proizvodnje, metode i sredstva održavanja opreme.
  5. Ekološki i klimatski aspekti rada svih postrojenja u tehnološkom sistemu proizvodnje električne energije u termo / hidro / vetro i drugim elektranama. Ekološki i klimatski aspekti eksploatacije fosilnih goriva i obnovljivih izvora energije za potrebe proizvodnje električne energije u elektranama; metode, tehničko-tehnološka rešenja i oprema za smanjenje emisije SOx, NOx, čestica i CO2 i zagađenja/degradacije vazduha, vodenih tokova i zemljišta pri radu elektrana; iskustva u zaštiti okoline pri radu elektrana.

Vesti